De ondersteuning van onze leerlingen

De wijze waarop we op de Sint Maartensschool onze leerlingen ondersteunen staat beschreven in verschillende documenten. Deze documenten vindt u in het submenu. De basis van onze ondersteuning staat beschreven in ons ondersteuningsplan.

Onze school heeft een intern begeleider, zij is belast met de coördinatie van de totale leerlingenzorg van de school. Zij ontwikkelt in opdracht van de directie beleid ten aanzien van de leerlingenzorg en begeleidt de uitvoering ervan. Tot haar taken behoren o.a. het houden van leerling-/groepsbesprekingen, het geven van adviezen aan leerkrachten, het samen met de groepsleerkracht voeren van gesprekken met ouders, de coaching en begeleiding van leerkrachten en het onderhouden van de contacten met externe hulpverlenende instanties. Zij is voor de uitvoering van deze taken vrijgesteld van lesgevende taken, heeft speciale scholing gevolgd en neemt deel aan netwerkbijeenkomsten met de andere intern begeleiders van ons samenwerkingsverband en van Panta Rhei.

Regelmatig vergadert zij met de directeur over de gang van zaken met betrekking tot de voortgang van de leerlingenzorg. Daarnaast neemt zij zitting in het managementteam, samen met de directie en de bouwcoördinatoren.

Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband SPPOH. Meer informatie hierover vindt u in ons ondersteuningsplan en op de website van SPPOH.