Toelatingsbeleid

Toelatingsbeleid voor vierjarigen: 
Om voor toelating op onze school in aanmerking te komen dient u als, ouder(s)/verzorger(s), minimaal tien weken voor de aanvang van het schooljaar waarin uw kind start een vooraanmeldingsformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Het inleveren van een ingevuld aanmeldingsformulier betekent echter niet dat uw kind automatisch is geplaatst. Voorafgaande aan de plaatsing van een kind is het wenselijk dat zowel u als de school zich van de wederzijdse verwachtingen op de hoogte stellen. Een kind is wettelijk toelaatbaar op de leeftijd van 4 jaar.
 
Toelating:
Iedere school kent eigen criteria voor plaatsing van de leerlingen. De scholen kunnen zelf, passend bij het schoolprofiel aanvullende criteria toevoegen, waarbij de maximale groepsbezetting niet mag worden overschreden. Per criterium geldt de chronologische volgorde van de aanmeldingsleeftijd.

Als er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen dan geldt voor alle PANTA  RHEI scholen als eerste plaatsingscriterium:

Kinderen van wie een broertje of zusje al op de betreffende school geplaatst is of waarvan één van de ouder(s)/verzorger(s) een dienstverband heeft bij PANTA RHEI, mits tijdig aangemeld en de maximale groepsbezetting niet wordt overschreden.

Daarnaast vinden wij het als Rooms-Katholieke school van belang dat er plaats is voor gedoopte leerlingen, vandaar dat dit opgenomen is in ons toelatingsbeleid.

 

Toelatingscriteria schoolspecifiek:

1.     Kinderen van wie een broertje of zusje op school zit, of waarvan één van de ouders een dienstverband bij het schoolbestuur heeft;

2.     Gedoopte kinderen woonachtig binnen het verzorgingsgebied van de school, met een doopbewijs;

3.     Kinderen woonachtig binnen het verzorgingsgebied van de school, die niet gedoopt zijn;

4.     Kinderen afkomstig van de peuterspeelzaal Sint Maarten;

5.     Kinderen woonachtig buiten het verzorgingsgebied waarbij gedoopte kinderen voorrang hebben op niet-gedoopte kinderen. Deze laatste groep vormt categorie 6. 

 
vooraanmeldingsformulier